Privacyverklaring

G. Rothuis, coaching en begeleiding, gevestigd aan Dorpsweg 49 6956 AN Spankeren, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens
www.gripopgezondheidenwerk.nl.
Dorpsweg 49
6956 AN Spankeren
0648839130
Gerard Rothuis is de Functionaris Gegevensbescherming van G. Rothuis, coaching en begeleiding.
Hij is te bereiken via gerard@gripopgezondheidenwerk.nl

Verwerking persoonsgegevens
G. Rothuis, coaching en begeleiding verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van zijn diensten en/of omdat u deze zelf aan hem verstrekt.

Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die kunnen worden verwerkt:
- Voor- en achternaam
- Geboortedatum
- Geboorteplaats
- Adresgegevens
- Telefoonnummer
- E-mailadres
- Overige persoonsgegevens die u actief verstrekt bijvoorbeeld door een profiel op deze website aan te maken, in correspondentie en telefonisch.

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die worden verwerkt.
G. Rothuis, coaching en begeleiding verwerkt de volgende bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens van u:
- Gezondheid
- Biometrische gegevens

Met welk doel en op basis van welke grondslag worden persoonsgegevens verwerkt
G. Rothuis, coaching en begeleiding verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
- Het afhandelen van uw betaling
- U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
- Om goederen en diensten bij u af te leveren

Geautomatiseerde besluitvorming
G. Rothuis, coaching en begeleiding neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma's of -systemen, zonder dat daar een mens tussen zit.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren
G. Rothuis, coaching en begeleiding bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. De volgende bewaartermijnen worden gehanteerd voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens:
- (Categorie) Persoonsgegevens:
gedurende het project tot afsluiting project, zodat de dienstverlening goed kan worden uitgevoerd.
- Personalia:
gedurende het project tot afsluiting project, zodat de dienstverlening goed kan worden uitgevoerd.
- Adres: 
gedurende het project tot afsluiting project, zodat de dienstverlening goed kan worden uitgevoerd.
- Biometrie en gezondheid: 
gedurende het project tot afsluiting project, zodat de dienstverlening goed kan worden uitgevoerd of wanneer schriftelijk is vastgelegd en door alle partijen is goedgekeurd tot nader bepaald termijn.

Delen van persoonsgegevens met derden
G. Rothuis, coaching en begeleiding verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. G. Rothuis, coaching en begeleiding blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken
G. Rothuis, coaching en begeleiding gebruikt geen cookies of vergelijkbare technieken voor derden, advertentiedoeleinden en overige marketing en verkoop gerelateerde activiteiten.

G. Rothuis, coaching en begeleiding maakt gebruik van “Google Analytics” voor het inzichtelijk maken van websitestatistieken.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door G. Rothuis, coaching en begeleiding en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij G. Rothuis, coaching en begeleiding een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die G. Rothuis, coaching en begeleiding van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar gerard@gripopgezondheidenwerk.nl.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vraag G. Rothuis, coaching en begeleiding u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. G. Rothuis, coaching en begeleiding reageert zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek.

G. Rothuis, coaching en begeleiding wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit- persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen
G. Rothuis, coaching en begeleiding neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via gerard@gripopgezondheidenwerk.nl